فیلمی از لحظه سقوط یک تابلو درست پس از عبور یک عابر را مشاهده می کنید.
۱۳۹۵ آذر ۱۵

لینک کوتاه :