ربات Papero ، رباتی دوست داشتنی با توانایی شناسایی 3000 واژه و استفاده از آن ها برای سخن گفتن، اعلام دریافت پیام، ارایه اطلاعات جدید و ... است. www.caferobot.ir
۱۳۹۵ آذر ۱۵

لینک کوتاه :