گفته می شود ضارب هنگام تیراندازی فریاد می زده: ما انتقام حلب را خواهیم گرفت
۱۳۹۵ آذر ۲۹

لینک کوتاه :