شهاب حسینی: تمام نوجوانی ام به فوتبال بازی کردن گذشت... دیدن یک بازی فوتبال را به دیدن یک فیلم ترجیح می دهم
۱۳۹۵ آذر ۳۰

لینک کوتاه :