نصرالله رادش از بیماری عذاب آورش پرده برداشت: نشستم وسط خیابان و عربده می کشیدم که خدایا چرا این درد را دارم؟/فقط سه نفر شهرت من را در ایران داشتند.
۱۳۹۵ دی ۱۵

لینک کوتاه :