باخت شیر علی پورحاتم از یه رخ،درواقع جنگ دوتا تایبادی ایرانی
۱۳۹۵ دی ۱۷

لینک کوتاه :