⏺مردم نشان می دهند که قدر شناس هستند\n⏺آیت الله رفسنجانی خودشان مایل به حضور تیم پزشکی همراهشان نبوده اند
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :