"طمع" در لغت تمایل نفس به چیزی از روی آرزوی شدید و آزمندی است ولی در اصطلاح قرآنی توقع داشتن و حریص بودن در اموال و زندگی مردم است. | http://basijpress.ir/fa/news-details/88212/
۱۳۹۵ دی ۲۲

لینک کوتاه :