فرزاد حسنی در حال تهیه گزارش از مراسم گلدن گلوب و معرفی سیلوستر استالونه بود كه او با اوتوموبیل از مقابل رد می شود و ببینید واكنش او را
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :