مجال بده ای اشرف مخلوقات آفریده شده ام كه زندگى كنم.
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :