علی اکبر خوانی استاد رضا حیدری در سال 1352 در تکیه تاریخی زاغرم تفرش
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه :