علی اکبر خوانی استاد رضا حیدری در سال 1352 در تکیه تاریخی زاغرم تفرش
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :