فاطمه هاشمی:امروز زر و زور و تزویرجای شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی راگرفته است......ایشان تا حدی درست می گویند.اما زر وزور وتزویر در اختیارچه کسانی است؟؟
۱۳۹۵ آذر ۰۲

لینک کوتاه :